EVSEL KATI ATIK TARİFENİZİN HAZIRLANMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!İLGİLİ LİNKTEN AYRINTILARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ
Dilekçe ve Sözleşmeler

    Alfabetik Sıralı Dilekçe Örnekleri
    Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Mali Müşavir Dilekçe Örnekleri
    Vergi Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Ceza Dilekçe Örnekleri
    İdari Dilekçe Örnekleri
    Tüketici Dilekçe Örnekleri
    İcra ve İflas Dilekçe Örnekleri
    İcra Örnekleri
    İhtarname Örnekleri
    Müzekkere Örnekleri
    İbraname Örnekleri
    Sözleşme Örnekleri
    Vekaletname Örnekleri
    Talepler
    Diğer Dilekçe Örnekleri

Güncel Yorumlar ve Mevzuat (Haber Detayı için Başlığa Tıklayınız)

   16/05. BORCU YOKTUR YAZISINA ENGEL TEŞKİL ETMEYEN BORÇLAR

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, bakanlıklar tarafından açılan ihalelere katılmak isteyen şahıs veya şirketlerden, diğer bazı belgeler yanında ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna kesinleşmiş prim borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı da istenmektedir.
Ancak bu borcu yoktur yazısının verilebilmesi için o kişi veya şirketin Kuruma hiç borcu olmaması şartı aranmamaktadır, çünkü aşağıda belirtilen borçlar, Kurumun borcu yoktur yazısı vermesine engel teşkil etmemektedir.

İhaleye Katılmak İçin Borcu Yoktur Yazısı Almaya Engel Teşkil Etmeyecek Borçlar ve Borç Tutarları

Borcu yoktur yazısının düzenleneceği tarih itibariyle;

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   15/05. HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ

Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması ( DV )

Damga Vergisi ile ilgili temel mevzuat 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan genelge ve tebliğlerdir. Buna karşın bazı kanunlarda damga vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalara da yer verilmiştir. Hakedişlerle ilgili olarak düzenlenen belgeler hemen hemen bütün damga vergisi uygulamalarını kapsayacak kadar geniştir.

1.Damga Vergisinin Konusu

488. Sayılı DVK'nun 1. maddesinde: Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.
Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak sureti ile düzenlenen ve her hangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder. Denilmek sureti ile damga vergisinin konusu belli edilmiştir.
Madde hükmüne göre DV ne tabi kağıtların şu özellikleri taşıması gerekmektedir;
a) Yazılı olması, imzalanmış olması veya imza yerine geçen bir işaret konulması.
b) Herhangi bir hususu belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte olması.
Damga vergisinin konusunu oluşturan ve kanuna ekli bir sayılı tabloda yazılı olan kağıtlar dört ana başlık halinde incelenebilir. ( Yalnızca hakedişlerle ilgili olanlar ele alınmıştır )
I- Akitlerle ilgili Kağıtlar ;
Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler,
Teklifnameler,
Tahkimnameler ve Sulhnameler,
Fesihnameler.
II- Kararlar ve Mazbatalar ;

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   14/05. OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ RUHSATI DÜZENLEYEN MAKAM TARAFINDAN VERİLECEKTİR

Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilen özel nitelikteki inşaat işyerlerinde SGK ilişiksizlik yazısı için yapı kullanma izin belgesini düzenleyecek olan ruhsat vermeye yetkili merciye başvurulacak, SGK tarafından da asgari işçilik araştırması yapılmasını takiben düzenlenecek olan ilişiksizlik yazısı, elektronik ortamda yapı kullanma izin belgesini düzenleyecek idareye iletilecektir.
SGK'nın 30.04.2019 tarihli E.6557729 sayılı Genel Yazısında:
1-) 16/3/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı "Otomatik İşyeri Tescili" konulu Genelge ile 5510/4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi yapı ruhsatına istinaden Kurumca otomatik işyeri tescili yapılacağının,
2-) 1/6/2018 tarihli ve 2018/18 sayılı "Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi" konulu Genelgenin, "2) Yapı Ruhsatına İstinaden Otomatik Tescil Edilen Özel Nitelikteki İnşaat İşyerlerinde Araştırma" başlıklı bölümünde: Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil edilenlerin, özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı SGK'ya ilişiksizlik belgesi müracaatları olmadan ve bu belgeyi temin etmeden yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri ile ilgili yapılacak işlemlerin,
açıklandığı belirtilerek,
Bundan böyle:


 • Yapı kullanma izin belgesine esas SGK ilişiksizlik yazısı için işverence, ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edileceği, artık SGK'ya müracaat edilmeyeceği,

 • İlgili idareye yapılan müracaat bilgisinin SGK'ya da aynı anda iletileceği,

 • Asgari işçilik araştırma işleminin ilgili SGK birimince sistem üzerindeki bilgilerden yapıldıktan sonra elektronik ortamda "ilişiksizlik belgesi" düzenleyeceği ve belgenin onay işleminden sonra elektronik ortamda ilgili idareye (yapı kullanma izin belgesini düzenleyecek olan) otomatik olarak iletileceği,


Açıklanmıştır.
Buna göre, yapı ruhsatına istinaden otomatik olarak SGK tarafından tescil edilen özel nitelikteki inşaat işyerleri için, yapı kullanma izin belgesine esas olacak SGK ilişiksizlik yazıları için SGK'ya başvuru yapılmayacak olup, yapı kullanma için belgesi için ilgili makama başvurulduğunda SGK tarafından bu makama elektronik ortamda gönderecektir.
Manuel olarak tescil edilen inşaat işyerleri ile birden fazla yapı ruhsatı olan işyerlerinde ise asgari işçilik araştırması ve ilişiksizlik yazısı uygulaması eskiden olduğu gibi yapılacaktır.

30.04.2019 Tarihli ve E.6557729 Sayılı SGK Genel Yazısı için tıklayınız.

   10/05. MEMURUN YILLIK İZİNDEKİ YOL İZNİ/DPB GÖRÜŞÜ

Memurun Yıllık İzindeki Yol İzni Süresi Ne Kadardır?

 • 657 sayılı kanunda yer alan düzenlemeye göre memurların 1 yıl içinde yıllık izinlerle birlikte kullanabilecekleri yol izin süreleri toplam 4 gündür.

İl veya İlçe Dışına Çıkan Memura Yol İzni Vermek Zorunlu mu?
 • Kanun maddesinde yıllık izinle birlikte verilecek olan yol izninin verilip verilmemesi amirin takdirine bırakılmış olup amir açısından herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Yol İzninin Kullanılması İçin Mesafe Sınırı Var mı?
 • Memura verilecek olan yol izninde herhangi bir mesafe sınırı bulunmamaktadır. Ancak memurun yıllık izninde yol izni kullanabilmesi için iznini memuriyet mahalli dışında geçirmesi gerekmektedir.

Yıl İçinde Kullanılmayan Yıllık İzinler Ertesi Yıla Devreder mi?
 • Yıl içerisinde yıllık izin kullanırken yol izni kullanmayan memurların kullanmamış oldukları yol izinleri devretmez.

Yıllık İzindeki Yol İzni Bölünerek Kullanılabilir mi?
 • Memurun 1 yıllık dönemde kullanacağı yıllık izinlerde toplamda 4 gün yol izni kullanma hakkı vardır. Memurun amirinin izin vermesi durumunda bu izinlerin farklı izinlerde bölünerek kullanılması mümkündür.

Yıllık İzindeki Yol İzni Tek Seferde Kullanılabilir mi?
 • Memurun talep etmesi ve amirinin uygun görmesi halinde memur tek seferde 2+2 şeklinde yol izni kullanabilir

Yol İzni Almak İçin Memur Ne yapmalı?
 • Yıllık izin almak isteyen memur yıllık izin onay belgesinde belirtmek şartı ile yol izni talep edebilecek olup yol izni için ayrı bir belge düzenlenmesine gerek yoktur.


(Bkz. İlgili Görüş)

   09/05. BELEDİYE PERSONELİNE İHALE YOLUYLA YEMEK YARDIMI VERİLMESİNDE, PERSONELDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KAMU ZARARINDAN DÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİ/GÜNCEL SAYIŞTAY 5.DAİRE KARARI

Belediye tarafından memur personele yemek yardımı kapsamında çalışılan her gün için elektronik karta para yüklemesi yapıldığı, bu suretle ilgili firmaya 2017 yılı içerisinde toplam... TL ödemede bulunulduğu, Bütçe Uygulama Tebliği gereğince personelden kesilmesi gereken tutarların kesildiği, ancak kesilen... TL'nin 333.99.07 Hesap kodlu Emanet Hesabında tutulduğu anlaşılmıştır. Sorumluların duruşma esnasında sunmuş oldukları... Tarih... No.lu muhasebe işlem fişinden emanet hesabında bulunan... TL'nin Bütçeye gelir olarak kaydedildiği, yine 2017 yılı personel maaş icmallerinden aylık yemek kesintilerin yapıldığı tarafımıza sunulan belgelerden görülmüştür.
Mezkûr Yönetmeliğin "Yardımın Şartları" başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; "Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı konulan ödenek memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyette kuruluşa ödenir." hükmü karşısında, özel firmalardan yemek teminine açıkça cevaz verilmediği anlaşılmakta ise de; yemek hizmetinin Kanunda öngörülmüş sosyal bir hak oluşu, bu hakkın bir şekilde yerine getirilmesi gerekliliği; aksi halde yemek yardımından yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş vasıtasıyla faydalanan memurlara nazaran Kanunda öngörülmüş bir haktan mahrum bırakılma gibi bir durum söz konusu olacağından bu tür bir uygulamanın memur lehine değerlendirilerek kabul edilmesi gerekmektedir. Belediye'de çalışan personele mevzuata aykırı bir şekilde yemek yerine elektronik karta para yüklemesi yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği hususunda tereddüt bulunmamakla birlikte kamu zararının hesabında; yemek yardımından yararlananlardan yemek maliyetinin yarısının kesilmesi, kamu zararı tutarının da, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki fark olması gerektiğinden kamu zararı oluşmayan... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   08/05. ECRİMİSİL HESAPLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR, YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU/ YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı ile davalının ½ şer paylarla maliki olduğu tarla vasfındaki taşınmazın tamamının davalı paydaş tarafından kullanıldığı belirlenmek ve benimsenmek suretiyle ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir; hükme esas alınan bilirkişi raporu değerlendirildiğinde, raporun yeterli, ayrıntılı ve denetlenebilir nitelikte olmadığı açıktır. Somut olayda buğday ürünü üzerinden ecrimisil hesabı yapılmış ise de; buğdayın dekara göre verim değeri ve yıllara göre birim fiyatı ile ilgili resmi veriler tarım müdürlüğünden getirtilmediği gibi, üretim giderleri bakımından da bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmektedir.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   07/05. SONRADAN İŞE BAŞLAYAN YA DA KURUMA NAKLEN VEYA TAYİN YOLUYLA GELEN PERSONELLERİN ÖDENMEKTE OLAN PROMOSYON PARASINDAN YARARLANMASI/GÜNCEL DANIŞTAY 15.DAİRE KARARI

Dava; davacı tarafından tarafına promosyon ödenmesi istemiyle idareye yaptığı... tarihli başvurunun zımmen reddine ilişkin işlem ile... Defterdarlığı ve... Bankası Kırklareli Şubesi arasında düzenlenen... tarihli maaş ödemeleri protokolün iptali ile hak ettiği promosyon tutarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. Sonradan işe başlayan ya da kuruma naklen veya tayin yoluyla gelen personellerin ödenmekte olan promosyon parasından yararlanması gerektiğine karar verilmiştir. Yerel mahkemenin kararına göre; İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008/18) ile amaçlananın kamu görevlilerinin maaş ve benzeri ödemelerinin bankalar aracılığıyla ödenmesi sonucunda, bu tutarların belli bir süre ilgili banka bünyesinde kalmasından dolayı elde edilen gelirin çalışanlara ödenmesinin sağlanması olduğu, ... tarihinde davalı idare bünyesine göreve başlayan ve bu tarihten itibaren maaş ve ücretleri... Bankası Kırklareli Şubesi'ne yatırılacak olan davacıya da promosyonlardan payına düşen miktarın ödenmesi hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri gereği olduğuna..." şeklinde karar verdi. Mahkeme, çalışanın görev yaptığı dönem için hesaplanacak olan promosyon tutarının... tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile beraber davacıya ödenmesine karar verdi. Böylece iş yerinde sonradan çalışmaya başlayan yada naklen veya tayin yoluyla gelen işçilerin, çalıştıkları süreyle orantılı olarak promosyon parası alması gerektiği hususu kesinliğe kavuşmuş oldu.

(Bkz. İlgili Danıştay Kararı)

   03/05. MEMURA VERİLEN ÖZEL HAYATTAN KAYNAKLI DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ/ DANIŞTAY 5. DAİRE KARARI

Disiplin kurallarının, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli bir şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmekte olup, davacının hizmet dışında özel yaşamını ilgilendiren bu ilişkisinin kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkilediğinin veya kendisine duyulan saygınlık ve güven duygusunu sarstığının somut olarak ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır; dolayısıyla kendisine disiplin cezası verilmesi, Anayasa'nın 20 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci maddesi uyarınca "özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı "nın ihlali sonucu doğuracağından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunulmamıştır.

(Bkz. İlgili Danıştay Kararı)

   02/05. BELEDİYECE ŞİRKET DEVRALINMASI/SAYIŞTAY 5.DAİRE KARARI

Belediye tarafından bir şirketin kurulması veya var olan bir şirketin devralınabilmesi için belirlenen belgelerle İçişleri Bakanlığına müracaat edilip Bakanlar Kurulunun izninin alınması gerekmektedir. Uygulamada bu usule riayet edilmeyip gerekli olan izin alınmadan Belediye adına... Limited Şirketinin devralındığı görülmüştür. Ayrıca, anılan şirkete sermaye artırımı amacıyla para aktarılmıştır. Söz konusu aktarım kesin ödeme niteliğinde bir ödeme olduğu halde Mahalli İdareler Harcama belgeleri Yönetmeliği 3'üncü maddesi hükmü uyarınca ödeme emri düzenlenmek suretiyle yapılması gerekirken Yönetmelik hükmüne aykırı olarak ön ödeme gibi değerlendirilip muhasebe işlem fişi düzenlenerek aktarma yapılmıştır... Yapılan araştırmalar neticesinde Belediyeye hibe yoluyla şirket devredilmesi ve devralınan şirkete sermaye artırımı amacıyla para aktarılması sebebiyle bir kamu zararı oluşmadığı anlaşıldığından...

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   01/05. BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNALARI TARAFINDAN, DAVACININ HİSSEDARI OLDUĞU TAŞINMAZDAN TOPRAK ALINMASI SURETİYLE TARIM ARAZİSİNE ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI VE YETKİLİ MAHKEME/ YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davalı belediyenin iş makinaları ile maliki olduğu taşınmazdan kum almak suretiyle taşınmazına zarar verildiğini belirterek, oluşan zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir. Bir kamu kurumunun görevlerinden olan bir işi yapmayı kararlaştırması idari bir karar olduğu gibi, bu kararı yerine getirmek üzere yaptığı işlemler de verilen kararın neticesi olan birer idari eylemdir. Bu davalara bakma görevi İdari Yargı yerine aittir. Mahkemece; dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. İdarenin (Devlet, Belediye, Köy, vs.) işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetler den doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içene sokulmuştur. Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay'dır.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   30/04. FİYAT FARKI HESABINA ESAS ALINAN SABİT KATSAYILARININ HATALI BELİRLENMESİ VE FİYAT FARKI ÖDENMESİ SONUCUNDA KAMU ZARARI/SAYIŞTAY 5 DAİRE KARARI

Fiyat farkı hesabına esas alınan a1, a2, b1 ve d sabit katsayılarının hatalı belirlenmesi ve hatalı tespit edilen bu katsayılara göre fiyat farkı ödenmesi sonucunda... TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; Her ne kadar söz konusu katsayılar hatalı belirlenmiş ise de, ihale dökümanında hatalı belirlenmiş olan katsayılar isteklilerin hepsi tarafından ihaleden önce görülmüş ve teklifler buna göre verilmiştir. Rekabetin bu katsayılar üzerinden yürütüldüğü ve haksız rekabete neden olacak bir hususun bulunmadığı kabul edilmelidir. Dolayısıyla, katsayıların belirlenmesinde mevzuata uygunluk olmamakla birlikte, kamu zararına yol açılmamıştır.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   26/04. PROJE BİTTİĞİ ZAMAN NE OLUR / ASIL İŞ VE ALT İŞVEREN UYGULAMASI

İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu:

Türkiye de ki en büyük sorun olan Taşeron Sistemi herkes tarafından bilinmektedir. Ancak asıl iş veren yani ana iş veren yetkilileri yeteri kadar kanun, nizam incelemediği, bilmediği ve bileninde bilmiyormuş gibi davranması taktiği ile ne yazık ki hem işçi hem de ana iş verenler mağduriyetinin ortaya çıktığına defalarca şahit oluyoruz. Arada ise bazı vurguncu diye tabir ettiğimiz taşeron firmalar karlı çıkmaktadır. Şöyle ki İş Kanunu 2. 6. 36. Maddeleri açık bir şekilde asıl işveren ve alt iş verene her zaman çalıştırtıldıkları tüm işçilerin tüm hak ve alacaklarından sorumludur.
Nitekim Yargıtay kararları gereğince de bir gün dahi olsa bile bir iş yerinde bir taşeron gidip diğer taşeron geldiği zaman iş yeri devri hükümleri uygulandığı yeni gelen taşeron firmada diğer işçilerin tüm hak ve alacaklarından sorumludur. İşçi dava açtığı zaman son taşeron firma ile asıl iş vereni dava eder. Yasal haklarını alır. Daha sonrasında ise alt iş verenle asıl iş veren birbirlerine rücu edebilirler. Asıl iş veren yani ana iş veren taşeron firma ile kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler işçiyi bağlamaz. İşçi dava ederse her iki firmada yasal haklarını alır.

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   25/04. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA KİRA SÜRESİ NEDİR

Kamusal malların kural olarak kiraya verilip verilemeyeceği tartışmalıdır.
Kural olarak kamusal malların idarenin özel mallarından farklı olarak kira gibi özel hukuk sözleşmelerine de konu yapılamayacağı kabul edilmektedir.
Karşıt görüş olarak kamu mallarının devredilemezliği ve kirası üzerinden yaptığı yaklaşımda kamusal malların kiralanmasının tahsis gayesiyle bağdaştığı ölçüde mümkün olduğunu söylemektedir.
Kural olarak kamusal malların özel hukuk sözleşmelerine konu olamayacağı kabul edilmekle birlikte? ifade ettiği gibi, malın tahsis gayesi uygunsa malın kullanımının bırakılabileceğini söylemektedir. Gerçekten de, idari sözleşmelerinin sınırlı sayıda olmaması ve idari sözleşme kıstaslarında kamu hizmeti gibi geniş ölçütlerin bulunması, idarenin kamusal mallar üzerinde tahsis amacına uygun olarak kira sözleşmesi yapabileceğini düşündürmektedir. Bazı yasa hükümlerinde taşınmazların belli şartlarla kiraya verilebileceği ayrıca düzenlenmiştir.
2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde "Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının... belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, ... gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir." denilmektedir. Aynı maddeye göre bu varlıklardan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetim ve denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflarla, 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrine Dair Kanunla yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen vakıf mallarında, karakterine uygun kullanılmak şartı ile kiraya verilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetkisine bırakılmıştır.
Özetle, doktrin ve yargı kararları incelendiğinde, kamusal malların tahsis amacına uygun olacak şekilde kiralanabildiği, tahsis amacına aykırı olarak yapılan sözleşmelerin hukuka uygun olmadığı söylenebilecektir. Böyle hallerde sözleşmenin iptali veya usulüne uygun sözleşmenin yapılmamış olduğunun tespiti gündeme geldiğinden tahliye kurumunun da işlemesi gerekecektir.

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   24/04. EK İŞ YAPAN MEMUR SİGORTALI YAPILMALI MI

Ülkemizde ortalama ücret seviyeleri ile yoksulluk sınırı arasında adeta uçurum var. Durum böyle olunca da ek iş yapmak bazen kaçınılmaz oluyor. Ancak bu durum işçi ile işveren arasında anlaşmazlıklara da neden olabiliyor. Öyle ki işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi yoluna dahi gidilebiliyor.
Bununla birlikte işçilerin veya memurların ek iş yapabilme durumlarına işverenlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Nitekim işe aldıkları işçinin ek iş yapıp yapmadıklarını kontrol etmeleri basiretli bir tacir olmanın gereği.

İşçinin Sadakat Borcu Var

Çalışma hayatında gerek işçiye gerekse de işverene yüklenen bazı sorumluluklar bulunuyor. Bunlardan birisi de işçinin işverene karşı sadakat borcu. Sadakat borcu dediğimiz zaman işçinin, işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruması yükümlülüğünü anlamamız gerekiyor.
Yani işçi bir davranışı veya ihmali sonucunda işverene/işyerine zarar veriyorsa sadakat borcunu ihlal ediyor demektir. Yine bunun gibi işçinin işverene karşı bağlılık ve doğruluğa uymayan bir davranış sergilemesi de sadakat borcuna ters düşüyor.
Şayet işçinin bu şekilde davranışları tespit edilirse işveren tarafından iş sözleşmesi derhal feshedilebiliyor ve bu durumda işçi kıdem tazminatına da hak kazanamıyor.

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   23/04. YENİ ATANAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yapılması ile birlikte seçimi kazanan belediye başkanlarınca belediye başkan yardımcısı olarak çalışacak olanlarda belirlenmeye başlanmıştır. Belediyelerde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapacakların alacakları maaşlar belediye başkan yardımcısı olarak görev yapacaklar arasında merak konusu olmaktadır.

Belediye Başkan Yardımcısı Görevlendirme

Belediyeler, hukuki durumlarına ve hizmet özelliklerine göre; Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi şeklinde gruplandırılmıştır. Bunlardan, büyükşehir belediyeleri dışındakilerde "Belediye Başkan Yardımcısı" kadro unvanlı personel istihdam edilmesi mümkün olabilmektedir.
Belediye Başkan Yardımcısı istihdam edilebilen belediyelerde, ilgili belediyenin bulunduğu grup ve nüfusuna göre belirlenmiş sayıda Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır.
Öte yandan, belediyelerde; Devlet memuru statüsünde kadrolu başkan yardımcısı istihdamının yanı sıra, belediyenin nüfusuna göre Belediye Kanununda belirlenmiş sayıda belediye başkan yardımcısı görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu şekilde başkan yardımcısı görevlendirilmesi, belediye başkanı tarafından gerek görülmesi halinde sadece belediye meclisi üyeleri arasından yapılabilmektedir.

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   19/04. İŞ DENEYİM BELGESİ/ADAY VEYA İSTEKLİNİN MESLEKİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER/TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER/KİK KARARI

1-iş deneyim belgesi-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve mevzuat hükümleri karşısında, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 45'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair...

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer belgelerin son durumu gösterir nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair...

(Bkz. İlgili Kamu İhale Kararı)

   18/04. İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN EHLİYET VE SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE İLİŞKİN KİK KARARININ İPTALİ İSTEMİ/ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

İhaleye istekli olarak katılan davacı şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusunun ehliyet ve süre yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Davacı şirketin, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla... gününden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusunun idare tarafından reddi üzerine davalı idareye itirazen şikayet başvurusunu yaptığı, her iki başvurunun da süresinde olduğu; ayrıca, davacı şirket istekli sıfatını haiz olduğundan, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu konusunda ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, davalı idare tarafından itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

(Bkz. İlgili Danıştay Kararı)

   17/04. İŞÇİNİN MEMUR OLARAK ATANMASI, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI/ YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ KARARI

İş akdinin işverence haksız olarak sonlandırıldığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının talep edilmesi üzerine davalı tarafın davacının kamuda çalışmaya başlamak amacıyla istifa ettiğini savunarak davanın reddini istemişlerdir. Yapılan değerlendirme neticesinde Dosya kapsamına göre davacının serbest iradesi ile hareket ederek kamu kuruluşunda çalışmak amacıyla istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı anlaşıldığından, Mahkemece istifaya değer verilerek kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   16/04. VEKALET GÖREVİNDE EK ÖDEME TAZMİNAT FARKI ÖDEMESİ/SAYIŞTAY KARARI

Kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekalet aylığı, zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebilmesi için bu kişilerin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşıması ve asilde aranan şartları taşıyan memur bulunmadığı takdirde de hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından ihtiyaç bulunan kadroya ait görevin vekaleten atama suretiyle değil tedviren gördürülerek herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir. Üstlendiği görevin başvurucuya makul olmayan, orantısız bir külfet yüklediği söylenemeyeceğinden, daha fazla yetki ve sorumluluğu bulunan tapu sicil müdürlüğü görevini yürütmesi nedeniyle başvurucuya ayrıca bir ücret ödenmemesi, Anayasa bağlamında zorla çalıştırma ve dolayısıyla angarya olarak nitelendirilemez. Hukuk devletinin gereği olan hukuk güvenliğini sağlama yükümlülüğü, kural olarak kanunların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. "Kanunların geriye yürümezliği ilkesi" uyarınca kanunlar, kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği kazanılmış hakların korunması gibi durumlar dışında, ilke olarak eğer aksini öngören bir hüküm taşımıyorsa yürürlük tarihinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanır. Yazı İşleri Müdürlüğü için asilde aranan şartlardan olan eğitim durumu şartını 05.06.2017 tarihinde taşır hale geldiği anlaşıldığından, kendisine bu tarihten önceki dönem için zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkının ödenmesi mümkün değildir, Aksinin kabul edilmesi, mezuniyet tarihinin öne çekilmesi gibi gerçekle bağdaşmayan bir durum yaratır ki ilgili mevzuatta da buna cevaz veren bir hüküm bulunmamaktadır. Adı geçen kişinin, 2014 yılı sonunda 5 yıl, 3 ay, 15 gün kamu hizmeti yaptığı ve Yazı İşleri Müdürlüğü için asilde aranan şartlardan olan hizmet süresi şartını taşımadığı anlaşıldığından kendisine zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkının ödenmesi mümkün değildir. Aksine bir uygulama, ilgili Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini dikkate almaksızın fiilen yapılan hizmet süresinin kabulü anlamına gelir ki ilgili mevzuatta da buna imkan veren bir hüküm bulunmamaktadır.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   12/04. TÖREN TEMSİL GİDERLERİ KAPSAMINDA YAPILAN, MEVZUATA AYKIRI HİZMET ALIMI DOLAYISI İLE ORTAYA ÇIKAN KAMU ZARARINDAN, OLURU İMZALAYANLARIN SORUMLU TUTULACAĞI/ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI

Muhasebe yetkilileri, 5018 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile 61 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin 5018 sayılı Kanun'a göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
Buna göre kamu zararının kişiler açısından gerçekleşebilmesi için kusur sorumluluğu ilkesi benimsenmiş olup bu bakımdan zararın kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda oluşması bir başka ifadeyle illiyet bağının bulunması gerekmektedir.
Kamu zararının kişiler açısından gerçekleşebilmesi için kusur sorumluluğu ilkesi benimsenmiş olup bu bakımdan zararın kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda oluşması bir başka ifadeyle illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Bu itibarla... Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 13.2.2014 tarihli ve... sayılı Başkan "Olur "unu "Uygun görüşle arz" eden Belediye Başkan Yardımcısı... 'ın anılan "Olur'u imzalanmış olması nedeniyle sorumluluğa dâhil edilmesi; muhasebe yetkilisi... ve teknik şartname ile işin yapıldığına dair düzenlenen tutanağı hazırlayan, piyasa fiyat araştırması ve yaklaşık maliyet hesap cetvelini düzenleyen Memurlar... ve ...'in sorumlu tutulmaması gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, 137 sayılı İlamın 5. maddesiyle verilen... TL'nin tazminine ilişkin hükmün sorumluluk yönünden BOZULMASINA ve tazmin hükmünün ilamda adı geçen sorumlulardan Muhasebe Yetkilisi... İle Gerçekleştirme Görevlileri Memurlar... ve ...'in uhdesinden kaldırılmasını ve "Olur'u imzalayan Belediye Başkan Yardımcısı... 'a da sorumluluk tevcih edilmesini teminen yeniden hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE...

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   11/04. YÜKLENİCİNİN İŞÇİ MAAŞLARINI GEÇ ÖDENMESİNE RAĞMEN GECİKME CEZASI KESİLMEMESİNİN KAMU ZARARINA YOL AÇACAĞI/ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI

Söz konusu işte Haziran 2012 dönemine ait hakediş ödemesi idare tarafından yükleniciye 03.07.2012 tarihinde yapılmasına rağmen, işçilerin maaşlarının yüklenici tarafından 12.07.2012 tarihinde ödendiğinin anlaşılması üzerine, Temmuz 2012 dönemine ait hakediş ödemesinden sözleşme bedelinin % 0,5'i oranında bir gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede, herhangi bir gecikme cezasının uygulanmadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, teknik şartnamenin 50. maddesi uyarınca yüklenicinin her ayın sonunda aylık istihkakını talep ederken idareye teslim edeceği belgelerden işçi hesaplarına maaşların hangi tarihlerde yatırıldığının görülmesi ve kontrolü de mümkün olup, sözleşmede belirlenen cezaları uygulama görev ve sorumluluğu ise ceza kesilmesini gerektiren durumun oluştuğu tarihten (12.07.2012) sonraki (02.08.2012 tarih ve 13220 nolu) ödeme emrini hazırlayanlar ile bu ödeme emri ekindeki hakedişi düzenleyenlere aittir.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   10/04. BELDE NÜFUSUNUN HATALI OLARAK ESAS ALINMASI SURETİYLE; BAŞKANLIK ÖDENEĞİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI VE BU ÖDENEK ÜZERİNDEN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ İŞVEREN PAYI HESAPLANARAK ÖDENMESİ/SAYIŞTAY KARARI

Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, ...Belediye Başkanı için 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre esas alınması gereken katsayı, nüfusu 250.001-500.000 arasındaki belediyeler için öngörülen 135.000 rakamıdır. Bu rakama 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen 2.280 rakamının ilave edilmesiyle hesaplanan 137.280 gösterge, ...Belediye Başkanına ödenmesi gereken ödenek katsayısıdır ve meclis üyesi kökenli Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre bu katsayı üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.
Sorumluların savunmalarında belitmiş oldukları, 2972 sayılı Kanun gereğince Belediye Meclis Üye sayısının belirlenmesi ve nüfusun azalması sonucunda üye sayısında bir değişiklik olmaması hususu, kanunda nüfus ile birlikte üye sayısının da değişeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme olmaması sebebiyle geçerli olmakla birlikte; Başkanlık Ödeneğinin de bu doğrultuda değişmemesi gerektiğine ilişkin ifadenin, yukarıda da belirtildiği üzere, bu konuda mevzuatta bir düzenleme olması sebebiyle, kıyas yolu ile doğrulanması mümkün değildir.
Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca Belde nüfusunun hatalı olarak esas alınması suretiyle; Başkanlık ödeneğinin yanlış hesaplanması sonucu meclis üyesi kökenli Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin fazla hesaplanarak ödenmesi neticesinde oluşan .........TL kamu zararının,
Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi 'e, Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine...

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   09/04. BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI 2019 NE KADAR?

Belediye başkanı maaşı 2019 ne kadar?
Emekli belediye başkanı maaşı 2019 ne kadar? İşte belediye başkanı maaşıyla ilgili tüm merak edilenler.

Türkiye'nin dört bir yanında pek çok kişi belediye başkanı olmak istemektedir. Gerek toplumdaki saygınlığı, gerek üstlendiği sorumluluk gerekse yetkileriyle belediye başkanları göz önündedir. Ancak belediye başkanları ile ilgili belki de en cazip olanı aldıkları maaş olarak gözükmektedir.

Belediye Başkanı Kimdir? Nedir?

"Belediye başkanı kimdir?" ve "Belediye başkanı nedir?" soruları çok sık sorulmaktadır. Pek çoğumuz belediye başkanı ile ilgili bilgi sahibiyiz. Ancak doğru ve önemli bilgilere sahip değiliz. Yerel seçimler yaklaşırken şehrimiz ve ilçelerimiz için kritik öneme sahip olan belediye başkanları ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bu nedenle de pek çok kişi belediye başkanı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Belediye başkanı şehirlerde, ilçelerde veya beldelerde seçimle iş başına gelen yöneticidir. Görev yaptığı belediyenin en kıdemli görevlisidir. Vatandaşa hizmet etmek için çalışır. Belediyenin en kıdemli ve yetkili tüzel kişisi olan belediye başkanı İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yürütür.

Belediye Başkanı Maaşı 2019 Ne Kadar?

(Bkz. Devamı ve Tamamı İçin Tıklayınız)

   29/03. BAZI ÖDEMELERDE HARCAMA YETKİLİSİ İLE MUHASEBE YETKİLİSİNİN AYNI KİŞİ OLMASI VE ÖDEME EMRİ BELGELERİNİN HARCAMA YETKİLİLERİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ TARAFINDAN İMZALANMAMASI/SAYIŞTAY RAPORLARI

Kamu İhale Genel Tebliği 22.1.1.1. Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Görevler ayrılığı ilkesi

(Bkz. Devamı ve Tamamı için Tıklayınız.)

   28/03. SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONEL, MEMUR SENDİKALARINA ÜYE OLABİLİR Mİ/DPB GÖRÜŞÜ

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9 uncu maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen ve işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve "idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.

(Bkz. İlgili Görüş)

   27/03. 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI FİYAT FARKI UYGULAMASI/ KAMU İHALE KURULU DÜZENLEYİCİ KARARI

ÖTV tutarında oluşacak artış veya azalışlar sonucunda ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağına ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 3 farklı düzenleyici kurul karar yayınlanmıştır. Bunlar;

 • 2015/DK.D-86 Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı
 • 2018/DK.D-405, Akaryakıtta Eşe Mobil Sisteme Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması. 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması (Yürürlükten Kaldırıldı)
 • 2019/DK.D-48, Akaryakıtta Eşe Mobil Sisteme Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması. 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

 • Kamu İhale Kurulu tarafında yayınlanan 2019/DK.D-48 Sayılı Akaryakıtta Eşel Mobil Sisteme bağlı fiyat farkı hesabı kararı ile 2018/DK.D-405 Sayılı kurul kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 2019/DK.D-48 Sayılı Kurul Kararı ile b katsayısının belirlenmesinde akaryakıt ürünleri haricindeki petrol ürünlerinin de dikkate alındığı durumlarda b katsayısının daha sağlıklı belirlenebilmesi için akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısı (k) getirilmiştir. Böylece ÖTV fiyat farkı hesabı yapılırken akaryakıt ürünleri dışındaki diğer ürünlerin b katsayı kapsamında değerlendirilmesi önlenmiş oldu.
  Yapılan düzenlemeyle akaryakıt fiyatındaki artış ve azalış tutarının belirlenmesi ile akaryakıt temel endeksinin belirlenmesinde ihale tarihi dikkate alınacak. İhale tarihi 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan sözleşmeler ile sonrasında olan sözleşmelerde farklı değerler kullanılacak.

  (Bkz. İlgili Kamu İhale Kararı)

   26/03. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR/SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI

Bahse konu işin tip idari şartnamesi ve sözleşmesine dayanılarak düzenlenen hakkedişlerde, 7 ve 8.maddelere göre fiyat farkı verileceği belirtildikten sonra uygulamada, Esasların 8.maddesine göre asgari ücrete dayalı işçiliklere ilişkin fiyat farkı hesaplanıp ödendiği halde 7. maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabında işçiliğe ilişkin ağırlık oranını içeren bir katsayı belirlenmediği için akaryakıt ile makine ve ekipmana dayalı bir fiyat farkı ödendiği dolayısıyla 7 ve 8.maddeler birlikte düşünüldüğünde, sözleşme aşamasında tespit edilmediği için hesaplamada dikkate alınmayan işçilik ağırlık oranı kadar bir fazla ödemeye neden olunduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile 7 ve 8.maddeler birlikte uygulandığından ve 7.maddeye göre ödenen fiyat farkında da işçiliğe ilişkin ağırlık oranı göz ardı edildiğinden her ne kadar 7.maddenin kendi içinde b1 ve d katsayıları toplamı ile "1'e eşit olma "koşulu sağlanmış olsa da 7 ve 8.maddelerle verilen toplam fiyat farkına bakıldığında "1'e eşit olma" sınırı aşılmış olmaktadır.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)


Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Yen 5.4896 5.5260
Ruble 0.09395 0.09518

Hava Durumu