EVSEL KATI ATIK TARİFENİZİN HAZIRLANMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!İLGİLİ LİNKTEN AYRINTILARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ
Dilekçe ve Sözleşmeler

    Alfabetik Sıralı Dilekçe Örnekleri
    Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Mali Müşavir Dilekçe Örnekleri
    Vergi Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Ceza Dilekçe Örnekleri
    İdari Dilekçe Örnekleri
    Tüketici Dilekçe Örnekleri
    İcra ve İflas Dilekçe Örnekleri
    İcra Örnekleri
    İhtarname Örnekleri
    Müzekkere Örnekleri
    İbraname Örnekleri
    Sözleşme Örnekleri
    Vekaletname Örnekleri
    Talepler
    Diğer Dilekçe Örnekleri

Güncel Yorumlar ve Mevzuat (Haber Detayı için Başlığa Tıklayınız)

   13/12. BELEDİYE İHALELERİNDE KATILMA YASAĞI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

10 Aralık 2018 Tarihli ve 30621 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7153 Sayılı, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 28. maddesinin 16 ve 17. fıkraları ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58. Maddesinde ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 26. Maddesinde geçen "belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri" ibareleri "bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile;

  • İhale sürecinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 17. Maddesi kapsamında belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanların,
  • Sözleşmenin uygulaması aşamasında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesi kapsamında belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanların

İhalelere katılmaktan yasaklama yetkisi belediyelerde ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığından alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a Palmiye programınızdan ulaşabilirsiniz.

(Bkz. Ilgili Kanun maddesi ve Ilgili Kanun maddesi)

   12/12. DOĞRUDAN TEMİNDE YASAKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen yasaklama hükümleri ihale usullerine ilişkin olduğundan, 4734 sayılı Kanun'un 58'inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.
Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Doğrudan temin alımlarında yasaklama teyidi

4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir.
Ancak, anılan Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.
Her ne kadar bir ihale yöntemi olmasa da ve 4734 sayılı Kanunda açıkça belirtilmese de 22/d bendi uyarınca yapılacak alımlarda yasaklılık teyidinin yapılması gerektiği Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilmektedir.
Buna göre 22/d bendi dışındaki alımlarda yasaklılık teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yasaklılık teyidi yapılıp da yasaklı bir istekli olması durumunda dahi alım yapılabilecektir.

Yasaklılardan doğrudan temin ile alım yapılması

Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtildiği üzere 22/d dışındaki alımlarda yasaklılık teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Buradan çıkarımla 22/d dışındaki bentler ile yapılacak alımlarda yasaklı firmalardan alım yapılabilecektir. Ancak 22/d yöntemi ile yapılan alımlarda yasaklı gerçek/tüzel kişilerden alım yapılabilmesi mümkün değildir.

(Bkz. İlgili Danıştay Kararı)

   11/12. BELEDİYE İHALELERİNE BELEDİYE ŞİRKETLERİ KATILABİLİR Mİ / SAYIŞTAY KARARI VE KİK KARARI

Mevzuat hüküm ve açıklamaları gereği (4734 Kanun /11- ve 4734 Tebliğ /17.7.1 / 17.7.1.1 / 17.7.1.1.1 / 17.7.1.1.2 / 17.7.1.1.3 / 17.7.1.1.4 ) idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin, söz konusu idare tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak Sayıştay 6. Dairesinin 24.03.2015 tarih ve 218 sayılı kararına göre belediye şirketinin yönetim ve denetim kurulunda yer alanların aynı zamanda Belediye ihalesi hazırlanması, yürütülmesi vs. görev almaları durumunda Belediyenin ihalelerine katılamazlar.
Konuyla ilgili her iki farklı görüşü savunan Sayıştay ve kamu ihale kurumu Kararları.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı ve İlgili Kamu İhale Kararı)

   07/12. DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN ALIMLARDA İHALEYE FESAT SUÇU OLUŞABİLİR Mİ/YARGITAY KARARI

Dairemizin istikrar kazanan uygulamalarına göre İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biri ile usulüne uygun yapılmış ya da yapılacak bir ihalenin ve işin olması zorunludur. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmayıp sadece Kanun'da belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğundan sanıklara atılı ihaleye fesat karıştırma suçu, unsurları itibariyle oluşmamıştır ancak görevi kötüye kullanma suçunu oluşabileceğine hükmedilmiştir.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   06/12. DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN İŞLERDE FİYAT FARKI VERİLEBİLİR Mİ/ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI

Sonuç olarak, doğrudan temin sureyle yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde fiyat farkının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılacak işlere (ilgisine göre mal, hizmet veya yapım işlerine) ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara göre hesaplanacağının belirmesi hâlinde fiyat farkının bu Esaslara göre hesaplanıp ödenmesi gereği açıktır. İşe ilişkin sözleşmede de fiyat farkının ödeneceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenip ödeme de bu esaslara göre yapıldığından yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   05/12. İHALE BEDELİNİN % 3'Ü MÜ YOKSA İSTEKLİ TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN TEMİNATIN BÜTÜNÜMÜ GELİR KAYDEDİLECEK/SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI

Geçici teminat, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmak üzere verilmektedir. Danıştay, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay arasında bu konuda görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak, Sayıştay yargılaması kamu idareleri açısından "kesin hüküm" niteliğinde olduğundan, soruya ilişkin yerleşik Sayıştay içtihatlarından bir örnek verilmesi yerinde görülmüştür.
(...)Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22.07.2013 tarihinde yapılan "Saha Tanzimi Yapım İşi" ihalesi üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olduğu idare tarafından tespit edilmiş, bunun üzerine de istekli tarafından sunulan geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verilmiştir. Kanunun 10 uncu maddesinde; ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış olup, geçici teminatın gelir kaydedilmesinde herhangi bir oran belirtilmemiş, sadece ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatından söz edilmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı da Kanunun 33 üncü maddesi gereğince asgari % 3 olmak üzere istekli tarafından kendi iradesi dâhilinde verilmiş olan tutardır. Dolayısıyla geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda da istekli tarafından teklif edilen ihale bedelinin % 3'ü değil, istekli tarafından verilmiş olan teminatın bütününün dikkate alınması gerekmektedir. Sorumlunun savunmasına dayanak olarak gösterdiği, Danıştay, Ankara 7 nci İdare Mahkemesi ve Kamu İhale Kurulu kararlarının olaya münhasır olduğu, bahse konu olay açısından herhangi bir bağlayıcılığının bulunmamaktadır.

(Bkz. İlgili Sayıştay Kararı)

   04/12. MEMURUN GEÇMİŞ ÇALIŞMALARININ OLUMLU OLMASI VE SİCİLİNİN İYİ OLMASI HALİNDE BİR ALT CEZA VERİLMESİ ZORUNLUMUMDUR/ DANIŞTAY İ.D.D.K.KARARI

İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarla gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.; memurun geçmiş çalışmalarının olumlu olması ve sicillerinin iyi veya çok iyi derecede olması halinde bir alt ceza verilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup, Anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında yargı yerlerince; idareyi, takdir yetkisini ortadan kaldırarak bir derece hafif cezaya zorlamak hukuken mümkün olmadığından, davacıya alt ceza uygulaması gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

(Bkz. İlgili Danıştay Kararı)

   30/11. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TEKLİF FİYATA DAHİL OLACAK GİDERLER/SÖZLEŞME TASARISI

1-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Giderler: Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, idarece birim fiyat teklif cetvelinin sadece çalıştırılacak personele ilişkin satır açmak suretiyle oluşturulduğu, İdari Şartname'deki teklif fiyata dâhil giderler arasında makine ve teçhizata ilişkin giderlerin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği görülmüş, ancak bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır oluşturulmasının gerekli olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.30'uncu maddesine göre bu giderlerin hizmetin yürütülmesindeki sözleşme gideri ve genel giderler olarak değerlendirilebileceği, isteklilerin bu giderlere ait maliyetlerini hesaplayarak işçilik kalemi içerisinde teklif vermelerine engel bir durum olmadığına dair.

2-Sözleşme Tasarısı: İhaleye ait Sözleşme Tasarısı'nın "Cezalar ve Sözleşmenin Feshi" başlıklı 16'ncı maddesinde, hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli oranlarda ceza kesileceğine dair düzenleme yer alsa da, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı, ancak bu düzenlemelerin işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğine dair?

(Bkz. İlgili Kamu İhale Kararı)

   29/11. İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN TAŞERON PERSONELİ HAKKINDA, DPB'DEN TAŞERONLARIN DİSİPLİN İŞLEMLERİ GÖRÜŞÜ

Devlet Personel Başkanlığı, disiplin cezası işlemlerinin ancak Toplu İş Sözleşmesine veya iş sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle düzenlenebileceği, söz konusu sözleşmelerde düzenleme yapılmaması halinde 4857 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlerin uygulanabileceği ifade etmiştir. Diğer taraftan, kamu kurumlarınca re'sen hazırlanacak yönerge, tebliğ, genelge vb. idari düzenlemelerle disiplin cezası verilmesinin de doğru olmadığı belirtilmiştir.

  • İşçiler hakkında 2547 sayılı Kanunun mezkûr hükmüne dayanılarak disiplin cezası verilemeyeceği,
  • İşçilere disiplin cezası verilmesi hususunun toplu iş sözleşmesine veya iş sözleşmelerine hükümler konulmak suretiyle düzenlenebileceği, söz konusu sözleşmelerde düzenleme yapılmaması halinde 4857 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlerin uygulanabileceği,
  • Sözleşme hukukunun kapsamı dışına çıkılarak, kamu kurum ve kurumlarınca re'sen düzenlenecek yönerge, genelge, tebliğ vb. idari düzenleyici işlemlerle işçilere disiplin cezası verilmesinin uygun olmayacağı,


(Bkz. İlgili Görüş)

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar 5.3429 5.3526
Euro 6.0908 6.1018
Sterlin 6.9066 6.9426
Yen 4.8698 4.9021
Ruble 0.08003 0.08108

Hava Durumu