EVSEL KATI ATIK TARİFENİZİN HAZIRLANMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!İLGİLİ LİNKTEN AYRINTILARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ
Dilekçe ve Sözleşmeler

    Alfabetik Sıralı Dilekçe Örnekleri
    Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Mali Müşavir Dilekçe Örnekleri
    Vergi Hukuk Dilekçe Örnekleri
    Ceza Dilekçe Örnekleri
    İdari Dilekçe Örnekleri
    Tüketici Dilekçe Örnekleri
    İcra ve İflas Dilekçe Örnekleri
    İcra Örnekleri
    İhtarname Örnekleri
    Müzekkere Örnekleri
    İbraname Örnekleri
    Sözleşme Örnekleri
    Vekaletname Örnekleri
    Talepler
    Diğer Dilekçe Örnekleri

Güncel Yorumlar ve Mevzuat (Haber Detayı için Başlığa Tıklayınız)

   15/03. YIL İÇİNDE ASKERDEN DÖNEN MEMURUN İZİN HESABI/DPB GÖRÜŞÜ

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapan personellerin askerlik için aylıksız izne ayrılmaları nedeniyle yıl içeresinde çalışamadıkları dönemlerden dolayı yıllık izin sürelerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda idarelerde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bazı idareler memurların yıl içinde aylıksız izin süresinde çalışmadıkları sürelere göre memurun yıllık izinlerinde kesintiler yapabilmektedirler.657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre memurun ilgili olan yıldaki yıllık izine hak kazanabilmesi için en az çalışması gereken bir süre kanun maddesinde belirlenmemiştir. Memur tam yıl boyunca aylıksız izinde ise o yıla ait yıllık izne hak kazanamayacağı açık olmakla birlikte yıl içinde 3 ay 5 ay gibi sürelerde çalışan memurların yıllık izin sürelerinin hesabında orantı yoluyla yıllık izin süresi belirlenmesi veya yıllık izin sürelerinden kesinti yapılması mevzuata uygun değildir.
"Bir yıl boyunca askerlik sebebiyle aylıksız izinli olan Devlet memurunun çalışmadığı yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı, hizmeti bir yıldan fazla olan Devlet memurunun aylıksız iznin bitimini müteakip yıl içinde göreve başladığı tarih itibariyle söz konusu yıla ait yıllık izne hak kazanacağı ayrıca mezkur Kanunda Devlet memurunun hak kazandığı yıllık izin süresinden aylıksız izinde geçen süreler dikkate alınarak kesinti yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, bahsi geçen personelin askerlik dönüşünde yıllık izin hakkından kesinti yapılmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır."

(Bkz. İlgili Görüş)

   14/03. BELEDİYENİN HACZİ KABİL OLMAYAN HESABINA KONULAN HACİZ GEREĞİNCE YAPILAN TAHSİLATLARIN İADESİ TALEBİ/YARGITAY KARARI

Alacaklı tarafından borçlu belediye hakkında başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlu Belediye haczi kabil olmayan hesabına konulan hacizin durdurulmasını ve hacizin gereğince yapılan tahsilatların belediyeye iadesine yönelik itirazı mevcuttur. İcra mahkemesince sadece henüz alacaklıya ödenmemiş olan icra kasasındaki paranın iadesine karar verilebilir. Sonuç olarak mahkeme itirazın hacze kabil olmayan kısmına konunan icranın kaldırılmasına karar vermiş olsa da, haciz nedeniyle alacaklıya ödenen paranın iadesi yönünde istemin reddini uygun görmüştür.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   13/03. İDARE HAKEDİŞ ÖDEMESİ YAPMADAN İŞÇİ ALACAKLARINI FİRMADAN İSTEYEBİLİR Mİ/GÜNCEL KİK KARARI

(...) Davacı şirketin beşinci iddiasının incelenmesinden; Yukarıda aktarımı yapılan düzenlemeden, ihaleyi yapan idarenin, işçi alacaklarını güvence altına almaya çalıştığı anlaşılmakta ise de; yüklenici firmanın hak edişini almasa bile en geç ayın 7. gününde işçi alacaklarını ödemesi yönünde getirilen zorunluluğun, işçi ödemelerinin takip ve temini kapsamında bulunmadığı, idarenin yükleniciye ödemesi gereken hak edişleri zamanında ödememesinin yasal bir zemini bulunmadığı halde yükleniciyi ödemeye zorladığı, yüklenicinin yaptığı iş karşılığında alacağı hak edişten işçi alacaklarını ödemesi gerekliliğin tartışmasız olduğu hususlarının bir arada değerlendirilmesinden, dava konusu kararın bu iddia bakımından başvurunun reddine ilişkin kısmında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmemiştir.

(Bkz. İlgili Kamu İhale Kararı)

   12/03. BELEDİYE MECLİSİ KARARI OLMAKSIZIN OTOPARK İŞLETİLMESİ/ BELEDİYE PERSONELİ VE BELEDİYE HİZMETİNDE ÇALIŞAN ARAÇLARIN OTOPARKTAN ÜCRETSİZ YARARLANMASI/OTOPARK İŞLETİLMESİ VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER/SAYIŞTAY RAPORLARI

1- Belediye Meclisi Kararı Olmaksızın Otopark İşletilmesi
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise büyükşehir belediyelerinin bu görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler uyarınca ilçe belediyeleri tarafından kapalı ve açık otopark işletilebilmesi için büyükşehir belediye meclis kararının aranması gerekmektedir.
Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı olarak büyükşehir belediye meclis kararı olmaksızın ilçe belediyelerince otopark işletildiği tespit edilmiştir.
...
2- Belediye Personeli ve belediye hizmetinde çalışan araçların otoparktan ücretsiz yararlanması kararı
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak işletilmekte olan Merkez, Levent ve Kreş otoparklarında uygulanmak üzere Belediye Otopark İşlemeleri Fiyat tarifesi belirlenerek, 10.07.2015 tarih ve 050.01.04-2015/99 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve söz konusu tarifede Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve belediye hizmetinde çalışan araçların otoparktan ücretsiz, kentli kart sahiplerinin ise % 50 indirimli faydalanacağı hükme bağlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı Beşiktaş Belediyesi 2017 Yılı Denetim Raporunda;
1) Kurumun işlettiği yerlerde sunulan hizmetlerin bazı kişilere indirimli ve ücretsiz olarak sunulduğu bu kapsamda otopark işletmelerinde belediye personeli ve meclis üyelerinden ücret alınmadığının tespit edildiği,
2) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı olmaksızın otopark işletildiği veya kiraya verildiği, belediye tarafından otopark işletilebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinin kararının gerektiği hususları bulgu maddesi olarak yer almıştır.
Bu kapsamda, anılan bulgu maddelerinde belediyenin ürettiği mal ve hizmetler için belediyenin kendi personeli ve meclis üyelerinden ücret alınmamasının 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu belirtildiğinden, söz konusu hususla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.
Konu ile ilgili alınan cevabi yazıda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek görev ve yetkisinin büyükşehir belediyelerine verildiği, aynı Kanun ile ilçe belediyelerine de otopark yapma görevi verildiği, ancak işletme yetkisi verilmediği, öte yandan büyükşehir belediyelerine ait olan kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek görev ve yetkisinin meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği, ilçe belediyelerince yapılan otoparkların bu belediye tarafından işletilebilmesi için büyükşehir belediyesinden ruhsat alınması gerektiği,
Belediyelerin kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek yetkisinin belediye meclisine ait olduğu, otopark işletmeleri fiyat tarifesinin belirlenmesinde hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak, adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesinin gerektiği, ayrıca özel kanun hükümleriyle getirilen düzenlemeler dışında ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamayacağı, değerlendirilmiştir.

3- Otopark Gelirlerinin Takip ve Tahsiline İlişkin Tespitler
3194 sayılı İmar Kanunu'na dayanılarak yürürlüğe konulan Otopark Yönetmeliği'nde; otopark ihtiyacının parselinde karşılanmasının esas olduğu, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedelinin alınacağı, bu bedellerin ayrı bir banka hesabında tutulacağı, bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranının uygulanacağı ve bu meblağın sadece otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge veya genel otoparklar için kullanılacağı, otopark hesabında toplanan meblağın otopark tesisi yapımı dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelik'te ayrıca, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan belediyelerde, büyükşehir belediyesince ilçe belediyeleri adına otopark hesabı açtırılacağı ve ilçe belediyeleri hesabında toplanan otopark meblağının, büyükşehir belediyelerince o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge otoparkları veya genel otoparklar için kullanılacağı ifade edilmiştir.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 7'nci maddesinin (f) bendinde, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlukları arasında sayılmıştır.
Kanun'un "Büyükşehir belediyesinin gelirleri" başlıklı 23'üncü maddesinin (f) bendinde de yukarıda belirtilen hükmüne göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.
Denetimler sonucunda bazı belediyelerde,

  • Otopark gelirlerine ilişkin bedellerin bazı belediyelerde ayrı bir hesapta takip edilmediği, bazılarında ise ayrı bir hesapta takip edilmesine rağmen bu hesabın mevzuatın öngördüğü şekilde vadeli olarak değerlendirilmediği,
  • Otopark hesabında toplanan bedellerin amacı dışında kullanıldığı,
  • İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gereken otopark bedellerinin büyükşehir belediyesi otopark hesabına gönderilmediği, büyükşehir belediyeleri tarafından da takibinin yapılmadığı,
  • Büyükşehir belediyesince ilçe ve ilk kademe belediyelerine nüfuslarına göre aktarılması gereken otopark gelirlerinin aktarılmadığı ve ilçe belediyelerince söz konusu gelirlerin takip ve tahsilinin yapılmadığı,

tespit edilmiştir.

   11/03. İŞVEREN, İKRAMİYE ÖDEMESİNE TEK TARAFLI SON VEREBİLİR Mİ/GÜNCEL YARGITAY KARARI

İşverenin ikramiye uygulamasından işçinin onayını almadan vazgeçemeyeceğine hükmetmiştir. İşverenin ikramiye uygulamasına son vermesi, "çalışma şartlarında esaslı değişiklik" olarak kabul edilmiş, bu değişikliğin işçiye yazılı olarak bildirilmek ve işçinin kabulü suretiyle yapılabileceği hüküm altına alınmıştır
Davalı işyerinde ikramiye uygulaması olduğu ancak bu uygulamaya son verildiği davalının sunduğu cevap dilekçesinden anlaşılmaktadır. Bu durum 4857 sayılı Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik olup, değişiklik işçiye yazılı olarak bildirilmek ve işçinin kabulü suretiyle yapılabilir. Bu şekilde yapılmayan ve işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Her ne kadar davacı ikramiye ödemesinin kaldırılmasına sessiz kalarak çalışmaya devam etmiş ise de, 4857 sayılı Kanun'un 22. maddesi hükmü karşısında davacının uzun süre sessiz kalması, zımnen kabul anlamına gelmez. Dosya kapsamına bakıldığında, davacının bu uygulamadan vazgeçtiğini kabul ettiğine ilişkin yazılı muvafakatin olmadığı anlaşılmaktadır.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   07/03. 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİLİKTE GEÇEN SÜRELER, MEMURUN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDAN SAYILIR MI? DPB'DEN GÖRÜŞ YAZISI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapmakta iken kurumunuza teknisyen olarak ataması yapılan personelinizin Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştığı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

(Bkz. İlgili Genel Yazı)

   06/03. BELEDİYENİN BEYAN ETTİĞİ MAL BEYANI DIŞINDA DA HAK VE ALACAKLARININ HACZİ MÜMKÜNDÜR/ YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, Yasanın geçici 8. Maddesini(5393/geçici 8.maddesi) iptal ettiğinden, anılan yasa maddesi, artık şirkete konu takip dosyasındaki haciz işlemlerine uygulanamaz. Ayrıca 5393 Sayılı Kanun'un 15/son maddesinin, haciz işlemlerinin sadece gösterilen mal üzerine uygulanacağına dair kısmının iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; " Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye mallarının haczi mümkündür. İcra müdürlüğü, borçlunun gösterdiği mallar dışında kalan alacaklarını talep ettiği diğer mallar üzerin de haciz uygulamak zorundadır.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   05/03. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI VE NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI/YARGITAY KARARI

Yargıtay, iş sözleşmesi veya yönetmelikle işverene nakil hakkı tanınmış olsa dahi bu hakkın keyfi olarak kötüye kullanamayacağına karar verdi.
Somut uyuşmazlıkta, davalı işyeri İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin 5.4.2. maddesi b bendinde yer alan "Ücretsiz izinden döndüğünde, personel kadro olanak ve ihtiyaçları doğrultusunda öncelikle eski ünitesinde veya o tarihte ihtiyaca göre farklı bir ünitede göreve başlatılabilir veya kadro olanakları elvermediği taktirde başlatılmayabilir" düzenlemesi ile işverene nakil yetkisi tanındığı ve yine davacı ile davalı işveren arasında imzalanan belirsiz süreli iş akdinin 1. maddesinde de "Personel, bankaca görev yerinin değiştirilmesini bu sözleşme nedeniyle hizmet gereğine göre yurt içi ve yurt dışında geçici görevlendirilmeyi, atamalarda şehirler arası dahi olsa hizmet gereklerini yerine getirmeyi kabul eder." denildiği, işveren tarafından davacının doğum izni sonrası kullandığı ücretsiz izninin bitiminde bankanın ihtiyaçları gerekçesiyle görev yeri değiştirilerek Organizasyonel Gelişim ve Kalite Grubu altında görev teklif edildiği, davacının görev değişikliği teklifini gerek iş deneyimi gerek kariyer hedefi doğrultusunda mevcut pozisyonunda görevine devam etmek istediği gerekçesiyle kabul etmediği, bunun üzerine de iş akdinin davacının görev değişikliği teklifini kabul etmemesi nedeniyle İş Kanunu'nun 17 ve 18. maddeleri doğrultusunda feshedildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar nakil yetkisi sözleşme ve yönetmelikten kaynaklanmakta ise de, bu nakil yetkisinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerekir. Zira işverenin sözleşme ve yönetmelikten kaynaklanan değişiklik yapma yetkisi sınırsız değildir. Bu yetkinin keyfi kullanılmaması gerekir.

(Bkz. İlgili Yargıtay Kararı)

   01/03. ADAY VEYA İSTEKLİNİN MESLEKİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER VE TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER/KİK KARARI

1-iş deneyim belgesi-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve mevzuat hükümleri karşısında, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 45'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair...

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer belgelerin son durumu gösterir nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair...

(Bkz. İlgili Kamu İhale Kararı)


Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar 5.4700 5.4799
Euro 6.2082 6.2194
Sterlin 7.2260 7.2637
Yen 4.8918 4.9242
Ruble 0.08459 0.08570

Hava Durumu