Palmiyede Ara
Temizle
19.05.2022
Personele verilen maaş avanslarından damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır. Bu konu ile ilgili değişik görüşler vardır maaşlardanda damga vergisi kesintisi yapıldığından mükerrer kesinti oluşacağı söylenmektedir. Cevap
18.05.2022
İlçemizde faaliyet gösteren bir işletme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bağlı olarak çalıştığını iddia ederek tarafımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve işyerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği yapı denetleme yetkisine haiz olduğunu gösterir yapı denetim izin belgesi ibraz edilmiştir. Söz konusu yerin ruhsat alma mükellefiyeti olup olmadığı hakkındaki görüşünüzü rica ederim. Cevap
17.05.2022
Belediyeler ihale yapılmaksızın müteahhitle sözleşme yaparak bedelli veya bedelsiz inşaat yaptırılabilir mi? Ayrıca iskan ruhsatına yönelik sgk bedelini müteahhit mi yoksa belediye mi ödeyecek ? Cevap
10.05.2022
3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılan 2 adada yer alan parsel sahiplerince Kastamonu idare mahkemesine dava açılmıştır. Uygulamanın olduğu yerde belediyeninde arsası bulunmaktadır. Dava süreci devam etmektedir. belediye arsası üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddesine göre parselasyon yapılabilir mi ? Cevap
09.05.2022
Köy yerleşik alanında iken 2004 yılı öncesi yapılmış olan ve sonradan Belediye sınırına dahil olan yapılar ruhsatlı sayılırmı ? Bu yapılar için cins değişikliği işlemleri nasıl yapılır ? Cevap
07.05.2022
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara günlük olarak nakdi ödenen kumanya bedelinden günlük brüt asgari ücretin %6sına kadar olan muaf tutulan kısmı ayrıldıktan sonra kalan kısmından sigorta primi kesintisi yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi açısından düşünceleriniz nedir? GVK 27/1 mi GVK 23/8 e mi girer ? Cevap
06.05.2022
Belediye kurulmadan önce yapılan yapılar belediyeye dahil edilince ruhsatlı ve iskanlı sayılırmı. Bununla ilgili kanun maddesi varsa bilgi verirseniz sevinirim. Cevap
05.05.2022
5203 Karar sayılı 24 şubat 2022 tarihinde ve 31760 sayılı resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden hazırlanacak ek fiyat farkı taahhütlerinde yıllara sari işlerde stopaj kesilecek mi? Cevap
30.04.2022
696 Sayılı KHK ile kadrolanmış şirket personellerinden vasfı su tamiri işleri olan bir işçimizin operatör olarak meslek kodunun değiştirilmesi yasal olarak mümkünmüdür. mümkün ise nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir. ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusundada değerlendirilme yapılmasını talep etmekteyiz. Cevap
29.04.2022
Devlet Personel Başkanlığı 30.09.1998 tarihli, 15 sayılı bülten, 29. sayfada bulunan görüşe ihtiyacım var. Tekerrür nedeniyle bir üst ceza olan Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili merciin Yüksek Disiplin Kurulu olması hk. Cevap
26.04.2022
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticari İşlerde Faiz” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca ticari işlerde sözleşmenin tarafları, gecikme faizi alınmasını ve uygulanacak faiz oranını sözleşmede serbestçe belirleyebilirler. Taraflar, sözleşmede temerrüt faizi oranını belirlememişlerse, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2nci maddesinin ilk fıkrasına göre; temerrüde düşen borçlu, geçmiş günler için 1’inci maddede belirlenen kanuni faiz orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Bununla birlikte, 3095 sayılı Kanun, bazı şartlarda daha yüksek orandan temerrüt faizi talep edilebilmesine imkân tanımaktadır. Mezkûr Kanun’un 2’nci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, 1’inci maddeyle belirlenen orandan fazla ise, bu oran üzerinden gecikme faizin hesaplanması gerekmektedir. denilmektedir. 1- Tarafların isteğinemi bırakılmıştır. 2- İstenirse tahakkuk etirilmeyebilinir mi? 3- Bununla alakalı elinizde görüş varmıdır? Cevap
22.04.2022
2022 yılında çıkarılan ek fiyat artışı kararnamesine göre fiyat farkı hesaplanırken hakedişler kdv dahil mi hesaplanmalı ve çıkan fiyat farkına farkına kdv eklenmeli midir ? Cevap
21.04.2022
Belediyemizde bir personelimiz şahsen özel burs sağlayarak Yurtdışında doktora yapmaktan bahisle 2 yıl süreli ücretsiz izin talep etmekte. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78. maddesinde "b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir." hükmü ve müteakip maddesinde ise; "78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60ını Kurumlarından alırlar..." hükmü yer almaktadır...."denilmekle birlikte Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin Çeşitli Hükümler başlıklı Ek Madde 1de de: "Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda; a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan, b) Uluslararası resmi kuruluşlardan, bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır. Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir..." denilmektedir. Ancak anılan Yönetmeliğin 8. maddesinde de " Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir." denilmektedir. İlgili personelin 21.05.2016 TOEFL sınavından 89 puanı bulunmaktadır.Bu durumda bu personele ücretsiz izin verilip verilemeyeceği konusunda tereddüte düştük.Bu konuda yardımcı olursanız cok sevinirim. Cevap
20.04.2022
Hurdaya ayrılmış ve imhası yapılmamış bir taşınır, günümüz teknolojik şartlarının imkanlarıyla daha ekonomik bir bütçeyle yeniden kullanıma kazandırılması uygun olduğunda, hurdaya ayrılmış bu taşınırın kayıtlara yeniden alınması mümkünmüdür, mümkün ise işleyiş şekli nasıl olmalıdır ? Cevap
19.04.2022
08.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkinkin Yönetmelikte Sözleşmeli Personele verilecek yemek yardımı gelir vergisi , damga vergisi ve sosyal güvenlik primi kesinlerine tabi midir? Cevap